Школьные учебники / Презентации по предметам » Презентации » Другие презентации » Презентация к уроку по развитию речи по бурятскому языку в 8 классе

Презентация на тему: "Презентация к уроку по развитию речи по бурятскому языку в 8 классе"

Презентация к уроку по развитию речи по бурятскому языку в 8 классе - Скачать презентации бесплатно ☑ Презентации по предметам на school-textbook.com
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
Cкачать презентацию: Презентация к уроку по развитию речи по бурятскому языку в 8 классе

Презентация "Презентация к уроку по развитию речи по бурятскому языку в 8 классе" онлайн бесплатно или скачать на сайте электронных школьных учебников/презентаций school-textbook.com

Владимир Петрович Фельдман «Эхэ орон»<br>Зурагаар найруулга<br>
1 слайд

Владимир Петрович Фельдман «Эхэ орон»
Зурагаар найруулга

Влидимир Фельдманай «Эхэ орон» зурагаар найруулга бэшэгты.<br>Сэрэгшэ хаанаһаа ябанаб?<br>Юундэ хуһа
2 слайд

Влидимир Фельдманай «Эхэ орон» зурагаар найруулга бэшэгты.
Сэрэгшэ хаанаһаа ябанаб?
Юундэ хуһа тэбэрин зогсобоб?
Эхэ ороной һүлдэ (символ) сэрэгшэдэ юун болоноб?
Зураг анхаралтайгаар хара. Зурагай саада талада зурагдаһан юумэ зураглан бэшэ?
Тэнгэри ямар бэ?
Сэрэгшын нюдэд хайшаа шэглэнхэйб?
Эхэ орон гээшэ сэрэгшэдэ ямар ойлгосонуудһаа буридэнэб?

Хатуу шэрүүн Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн хүнхинэн үнгэрөө. Фронтовигууд гэртээ бусажа, дада
3 слайд

Хатуу шэрүүн Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн хүнхинэн үнгэрөө. Фронтовигууд гэртээ бусажа, дадал ажалаа хэжэ эхилээ. Теэд тэрэ үнгэрһэн хатуу үе сагынь мэнэ- мэнэ тэдэндэ үргэһэ нойрынь һамшааһаар, үсэд нэтэрүүгээр тэдэниие дахаһаар лэ һэн. Уран зохёолшод, зураашад дахяад дахяад зохёолнууд соогоо дайнай темэдэ бусадагууд.

Мянга юһэн зуун табяад онуудта мэдээжэ уран зураашан Владимир Петрович Фельдман зураг зуража, тэрэнэ
4 слайд

Мянга юһэн зуун табяад онуудта мэдээжэ уран зураашан Владимир Петрович Фельдман зураг зуража, тэрэнээ «Эхэ орон» гээд нэрлэһэн. Зураг дээрэнь дайнай һүүлээр түрэл нютагаа бусаһан сэрэгшэ. Танил ой соогуураа алхалан ерэжэ, уяхан хуһанай ойро тогтобо. Юрын лэ хуһахан - Эхэ оронойнь һүлдэ - олон дахин байлдаанай үедэ нюдэндэнь бусан, эгээл хүндэ сагтань туһалдаг бэлэй. Тэрэ мүнөөшье модондо няалдан, доторнь түшэгэнэн байһан зүрхэнэйнгөө сохидолые аалидуулхые оролдоно.

Урдань танил тосхониинь. Добын оройһоо гэрнүүд, хахалһан газар харагдана.  Теэд сэрэгшын хараса дээш
5 слайд

Урдань танил тосхониинь. Добын оройһоо гэрнүүд, хахалһан газар харагдана. Теэд сэрэгшын хараса дээшээ, тэнгэреэр тамаран ябаһан саһан сагаан үүлэд тээшэ шэглэнхэй. Хариин газарнуудай хэды гоё һайханшье һаань, энээхэн хуһаяа, дээрэхи хүхэ тэнгэриеэ, хөөбэгэр үүлэдээ дэлхэйн бүхы гоёолтонуудаар андалдахагүй. Эдэнэй түлөө шуһаяа адхаа. Түрэл газарһаа дайсаниие намнажа ябахадаа, эдээндээл тэрэнэй сэдьхэл хододоо тэгүүлдэг һэмнай.

Одоол тэрэ бусажа ерэбэ. Үшоо хэды зуун метр гаталагдаха, тиин тэрэ гэр бүлэтэеэ уулзаха. Тэдэнэрынь
6 слайд

Одоол тэрэ бусажа ерэбэ. Үшоо хэды зуун метр гаталагдаха, тиин тэрэ гэр бүлэтэеэ уулзаха. Тэдэнэрынь ямар һуугааб эдэ хатуу жэлнүүдтэ? Уулзалгын урдахи сэдьхэлэйнгээ доһолгоо номгоруулхаар аал? Тиигээд лэ сэрэгшэ хуһанай хажууда алхадалаа тогтоон, багаһаа хойшо танил үнэрөөр амилан, хүсэ шадалаа суглуулан зогсоно. Тиигээд лэ тэрэниие эды саг соо эсэшэгүйгөөр хүлеэн байһан хүнүүд тээшээ алхалхал. Би бусааб! Би амидыб! Сайн байна гүш, Эхэ орон!
 

Отзывы по презентациям на сайте school-textbook.com "Презентация к уроку по развитию речи по бурятскому языку в 8 классе" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать

Путеводитель по миру знаний. Тем, кто хочет учиться.

Свяжитесь с нами